Zespół

 

 

Kierownik Katedry
Prof. UPP dr hab. inż. Joanna Zeyland

Tel.: +48 61 846 6050, pok. 3.03
Faks: +48 61 848 7211
ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań
e-mail joanna.zeyland@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-1208-3291

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • filogenetyka molekularna
 • biotechnologia
 • biochemia
 • seminarium magisterskie
 • MSc seminar

Główne zainteresowania badawcze

 • ksenotransplantacja
 • produkcja biofarmaceutyków
 • genetyka molekularna
 • epidemiologia pandemii SARS-CoV-2

Sekretariat/Biuro Projektów
e-mail kbib@up.poznan.pl
tel. 61 848 7202, pok. 3.02
e-mail emilia.smolinska@up.poznan.pl

 • obsługa sekretariatu Katedry
 • obsługa biura projektów

Profesorowie i profesorowie Uczelni  
Prof. dr hab. Michał Jasiński
tel. 61 848 6047, pok. 1.15
e-mail jasinski@up.poznan.pl
e-mail jasinski@ibch.poznan.pl

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • roślinne kultury tkankowe i komórkowe
 • biotechnologia w produkcji roślinnej
 • plant biotechnology
 • industrial application of plant cell cultures
 • recent advances in plant cell cultures

Główne zainteresowania badawcze

 • mechanizmy transportu związków niskocząsteczkowych poprzez błony biologiczne
 • modyfikacja dystrybucji in vivo wyspecjalizowanych metabolitów u bobowatych z wykorzystaniem transporterów ABC
 • rola białek ABC w modulacji oddziaływań symbiotycznych

Prof. dr hab. Hieronim Jakubowski
tel. 61 848 7201, pok. 2.13
e-mail hieronim.jakubowski@mail.up.poznan.pl
e-mail jakubows@njms.rutgers.edu
ORCID 0000-0001-5845-4409

Główne zainteresowania badawcze

 • metabolizm jednostek jednowęglowych i homocysteiny w chorobach człowieka
 • homocysteina w strukturze/funcji białek: modyfikacja N-Hcy
 • indukcja stanu zapalnego/odpowiedzi autoimmunologicznej przez N-Hcy-białka
 • ochrona przed modyfikacją N-Hcy: enzymy hydrolizujące tiolakton-Hcy (PON1/HDL, BLMH, BPHL)
 • hiperhomocysteinemia, epigenetyczna regulacja sygnalizacji mTOR/autofagii, choroba Alzheimera
 • pochodzenie aparatu biosyntezy białka i kodu genetycznego: Hipoteza ‘Świata Tioestrów’

Prof. dr hab. inż. Daniel Lipiński
tel. 61 848 7585, pok. 3.06
e-mail daniel.lipinski@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-0199-9245

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • inżynieria genetyczna
 • genetic engineering
 • seminarium magisterskie

Główne zainteresowania badawcze

 • transgeneza zwierząt na cele biomedyczne

Prof. UPP dr hab. Dorota Narożna
tel. 61 846 7209, 61 846 6174 laboratorium, pok. 1.14, 1.26
e-mail dorota.narozna@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-3455-3044

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biochemia
 • biochemia środowiska
 • chemia organiczna
 • oddziaływania roślin z mikroorganizmami

Główne zainteresowania badawcze

 • mikrobiologia molekularna symbiotycznych układów z udziałem roślin bobowatych
 • szlak fenylopropanidów w roślinach bobowatych
 • mikrobiologia molekularma próbek środowiskowych

Prof. UPP dr hab. inż. Katarzyna Nuc
tel. 61 846 6049, pok. 3.08, 3.16
e-mail katarzyna.nuc@up.poznan.pl
ORCID 0000-0001-9875-3112

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biologia molekularna i komórkowa 
 • białka i inżynieria białek
 • kontrola ekspresji genów
 • gene expression

Główne zainteresowania badawcze

 • analiza ekspresji genów w układach
 • wyciszanie genów roślinnych metodą CRISPR/Cas9
 • masowe sekwencjonowanie (NGS)

Prof. UPP dr hab. Joanna Perła-Kaján
Kierownik Zespołu Biochemii 
tel. 61 848 7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail kajan@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-0791-5057

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • chemia organiczna
 • podstawy chemii
 • chemia ogólna
 • biochemia

Główne zainteresowania badawcze

 • identyfikacja miejsc N-homocysteinylacji białek
 • aktywność paraoksonazy 1 w chorobach człowieka
 • immunogenność N-homocysteinylowanych białek
 • hiperhomocysteinemia w modelach zwierzęcych
 • mechanizmy toksyczności homocysteiny
 • statystyczna analiza danych

Prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
Kierownik Zespołu Biologii Eksperymentalnej
tel. 61 848 7201, pok. 2.09
e-mail malgorzata.pietrowska-borek@up.poznan.pl
ORCID 0000-0001-8127-0472

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • enzymologia
 • roślinne kultury komórkowe i tkankowe w przemyśle
 • molekularne podstawy odporności roślin na stresy
 • biochemia

Główne zainteresowania badawcze

 • funkcja sygnalna dinukleozydopolifosforanów i nukleotydów cyklicznych (cAMP i cGMP) u roślin
 • percepcja i transdukcja sygnału u roślin
 • produkcja roślinnych metabolitów wtórnych
 • reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe
 • metabolizm mono- i dinukleozydopolifosforanów 
 • autofagia u roślin

Prof. UPP dr hab. inż. Ewa Stępniak-Konieczna
Kierownik Zespołu Biologii RNA
tel. 61 848 6244, biuro pok. 1.19
tel. 61 846 6175, laboratorium pok. 1.27, 1.17
e-mail ewa.stepniak-konieczna@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-7387-1013

 

Główne zainteresowania badawcze

 • Choroby związane z ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych
 • Toksyczne RNA w patogenezie dystrofii miotonicznej (DM)
 • Białka z rodziny MBNL oraz ich rola w patofizjologii DM
 • Regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji
 • Zastosowanie cząsteczek RNA w terapeutycznej modulacji ekspresji genów
 • Terapia genowa z wykorzystaniem strategii antysens

Prof. UPP dr hab. Marlena Szalata
tel. 61 846 6350, 61 848 7205 laboratorium, 61 8487605 przekierowanie, pok. 3.09, 3.13
e-mail szalata@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-0153-4317

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • alergia i alergeny
 • diagnostyka molekularna (j. pol./ang.)
 • genetyka molekularna
 • immunologia
 • organizmy modelowe
 • recent advances in biotechnology
 • recent advances in genetic diagnostics
 • regulacje prawne w biotechnologii

Główne zainteresowania badawcze

 • metylacja DNA
 • diagnostyka molekularna 
 • identyfikacja gatunkowa (DNA barcoding)
 • transgeneza
 • konwencja o zakazie stosowania broni biologicznej

Prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko
tel. 61 846 6049, pok. 3.08, 3.16
e-mail lukwolko@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-3626-4388

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biologiczne bazy danych
 • genetyczne bazy danych
 • genomika roślin
 • bioinformatics

Główne zainteresowania badawcze

 • genomika i transkryptomika
 • metody sekwencjonowania NGS
 • bioinformatyczna obróbka danych

Prof. UPP dr hab. inż. Anna Woźniak
Kierownik Zespołu Diagnostyki Molekularnej 
tel. 61 848 7584, pok. 3.06
e-mail anna.wozniak@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-2166-0556

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • nanobiotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • biochemia
 • biologia molekularna i komórkowa

Główne zainteresowania badawcze

 • nanotoksykologia
 • nanotechnologia w naukach biomedycznych
 • nanotechnologia w naukach rolniczych
 • diagnostyka molekularna

Profesorowie emerytowani  
Prof. dr hab. Andrzej Guranowski
tel. 61 848 7201, pok. 2.09
e-mail andrzej.guranowski@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-8515-5153

Główne zainteresowania badawcze

 • roślinne enzymy katalizujące przemiany nukleozydów purunowych, oczyszczone do homogenności: adenozynaza, adenozylohomocysteinaza, kinaza adenozyny, nukleozydaza metyltioadenozyny, hydrolaza guanozynowo-inozynowa
 • enzymy katalizujące rozkład dinukleozydooligofosforanów, Ap3A i Ap4A: hydrolaza Ap3A/białko Fhit, (asymetryczna) hydrolaza Ap4A, (symetryczna) hydrolaza Ap4A wykryta u bakterii i fosforylaza Ap4A wykryta u drożdży
 • hydrolazy tiolaktonu homocysteiny: odkryte u roślin oraz u drożdży i łożysku ludzkim; te dwie ostatnie okazały się tożsame z hydrolazą bleomycyny
 • hydrolazy nukleozydotetrafosforanów
 • enzymy zdolne do syntezy dinukleozydopolifosforanów: lucyferaza ze świetlika i ligaza kumarylo-koenzymu A
 • fosforamidazy nukleozydowe
 • reakcje katalizowane przez różne białka HIT
 • nietypowe nukleotydy jako molekuły sygnalne u roślin

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak
tel. 61 848 7209, pok. 1.14
e-mail cezary.madrzak@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-1489-2188

Główne zainteresowania badawcze

 • diazotroficzna symbioza roślin bobowatych z rizobiami (specyficzność i efektywność oddziaływań; biologia molekularna oddziaływań)
 • enzymy szlaku biosyntezy fenylopropanoidów

Prof. dr hab. Ryszard Słomski
tel. 61 846 6350, pok. 3.07
e-mail slomski@up.poznan.pl
ORCID 0000-0001-5601-7002

Główne zainteresowania badawcze

 • diagnostyka molekularna wybranych chorób człowieka
 • diagnostyka molekularna DNA człowieka, zwierząt i roślin
 • transgeneza zwierząt i roślin
 • identyfikacja osób
 • analiza archiwalnego DNA
 • prace nad odtworzeniem wymierających gatunków
 • konwencja o zakazie stosowania broni biologicznej
 • genetycznie modyfikowane organizmy i mikroorganizmy

Adiunkci  
Dr hab. Barbara Gawrońska
tel. 61 846 6048, 61 846 6248, laboratorium, pok. 3.09, 3.15
e-mail barb.gawronska@gmail.com
ORCID 0000-0002-5415-5310

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Filogenetyka

Główne zainteresowania badawcze

 •  Zastosowanie markerów genetycznych w rozwiązywaniu problemów taksonomicznych w obrębie różnych gatunków roślin
 •  Analiza zmienności genetycznej zarówno wewnątrz populacji roślinnych jak i pomiędzy nimi
 •  Badania w kierunku wykrywania i charakterystyki hybrydów międzygatunkowych,  określenie domniemanych osobników rodzicielskich i kierunku przepływu genów

Dr Ewa Bretes
tel. 61 848 7208, pok. 2.13, 2.27
e-mail ebretes@up.poznan.pl
ORCID 0000-0001-9218-385X

Główne zainteresowania badawcze:

 • hiperhomocysteinemia w chorobach układu nerwowego
 • białka Mup (Major urinary proteins) i sygnalizacja zapachowa myszy

Dr inż. Tomasz Cłapa
tel. 61 846 6350, pok. 3.09
e-mail tomasz.clapa@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-3145-9407

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biochemia
 • wirusologia molekularna
 • immunologia
 • oddziaływania roślin z mikroorganizmami

Główne zainteresowania badawcze

 • wpływ cieczy jonowych na zahamowanie wzrostu bakterii patogennych z grupy ESKAPE
 • mikrobiologia molekularna próbek środowiskowych

 


Dr inż. Magdalena Hryhorowicz
tel. 61 846 6048, 61 846 6248 laboratorium, pok. 3.09, 3.15
e-mail magdalena.hryhorowicz@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-1496-1502

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • inżynieria genetyczna
 • genetic engineering

Główne zainteresowania badawcze:

 • edycja genomu metodą CRISPR/Cas9
 • uzyskiwanie i charakterystyka transgenicznych zwierząt na potrzeby ksenotransplantacji
 • tworzenie zwierzęcych modeli chorób genetycznych człowieka

Dr inż. Karolina Jarzyniak
tel. 61 848 7210, 61 846 6175 laboratorium, pok. 1.18
e-mail kjar@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-9535-7306

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • roślinne kultury komórkowe i tkankowe – część roślinna
 • biotechnologia w produkcji roślinnej
 • industrial applications of plant cell and tissue cultures
 • plant biotechnology

Główne zainteresowania badawcze

 • rola transporterów błonowych w modulacji oddziaływań biotycznych i abiotycznych roślin bobowatych (Lotus japonicus, Medicago truncatula)
 • roślinne kultury komórkowe i tkankowe
 • zastosowanie systemu CRISPR/Cas9 do modyfikacji genomu roślin bobowatych

Dr inż. Agnieszka Nowak-Terpiłowska
tel. 61 848 7584, 61 848 7669 laboratorium, pok. 3.06
e-mail agnieszka.terpilowska@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-4844-3121

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biochemia
 • wirusologia molekularna
 • biotechnologia
 • genetic engineering
 • recent advances in biotechnology

Główne zainteresowania badawcze

 • cytogenetyczne i immunoenzymatyczne analizy linii komórkowych świń transgenicznych do ksenotransplantacji
 • wpływ Cannabis sativa na proliferację komórek nowotworowych
 • zmiany molekularne i cytofizjologiczne zachodzące w wybranych liniach komórek dziąsłowych pod wpływem kolagenu

Dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk
tel. 61 848 7207, 61 848 7607 laboratorium, pok. 1.24, 1.25
e-mail suszynsk@up.poznan.pl

Główne zainteresowania badawcze

 • rola hiperhomocysteinemii w starzeniu
 • rola hiperhomocysteinemii i rozwoju choroby Alzheimer'a
 • rola hiperhomocysteinemii we wczesnych stadiach rozwoju zarodka
 • badania behawioralne
 • mysie modele chorób neurodegeneracyjnych

 


Dr inż. Oskar Szczepaniak
tel. 61 846 6047, pok. 1.15
e-mail oskar.szczepaniak@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-9498-819X

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • biochemia
 • chemia organiczna
 • biologia molekularna
 • biotechnology in modern agriculture

Główne zainteresowania badawcze

 • biosensory
 • modelowanie molekularne
 • oddziaływanie ksenobiotyków z DNA
 • oksydacyjne uszkodzenia DNA
 • antyoksydanty pochodzenia roślinnego

 


Dr Łukasz Witucki
tel. 61 8487207, 61 8487607 laboratorium, pok. 1.24, 1.25
e-mail lukwitucki@gmail.com
ORCID 0000-0002-3908-7735

Główne zainteresowania badawcze

 • metabolizm homocysteiny
 • wpływ homocysteiny i tiolaktonu homocysteiny na rozwój choroby Alzheimera, szlak sygnałowy mTOR oraz proces autofagii
 • mechanizmy epigenetyczne regulujące ekspresję genów

Dr Anna Wyrzykowska
tel. 61 846 7204, 61 846 6294 laboratorium, pok. 2.10, 2.28
e-mail anna.wyrzykowska@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-0096-7396

 

Główne zainteresowania badawcze

 • Regulacje odpowiedzi roślin na czynniki stresowe na poziomie molekularnym
 • Udział nukleotydów nietypowych w reakcji roślin na stres
 • Szlaki transdukcji sygnału u roślin

 


Asystenci  
Mgr inż. Małgorzata Marszałek
tel. 61 846 6048, 61 846 6248 laboratorium, pok. 3.09, 3.15.
e-mail malgorzata.marszalek@up.poznan.pl
ORCID 0000-0001-9060-8770

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • diagnostyka molekularna
 • biotechnologia medyczna
 • inżynieria genetyczna
 • genetic engineering
 • molecular diagnostics
 • recent advances in biotechnology – molecular diagnostics

Główne zainteresowania badawcze:

 • genetyka molekularna roślin i zwierząt
 • genetyka populacyjna roślin
 • diagnostyka molekularna


Mgr inż. Jakub Michalski
tel. 61 846 6047, pok. 1.15
e-mail jakub.michalski@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-4543-194X

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biochemia
 • biologia molekularna i komórkowa
 • biotechnology in modern agriculture
 • enzymologia
 • roślinne kultury komórkowe i tkankowe w przemyśle

Główne zainteresowania badawcze

 • wykorzystanie antybakteryjnych właściwości cieczy jonowych
 • mikrobiologia Pseudomonas aeruginosa

Mgr inż. Przemysław Olejnik
tel. 61 848 6249, pok. 3.16
e-mail przemyslaw.olejnik@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-0659-8608

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biologia molekularna i komórkowa
 • inżynieria białek
 • kontrola ekspresji genów
 • gene expression and regulation

Główne zainteresowania badawcze

 • metody edycji genomu
 • biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego w układach symbiotycznych z udziałem roślin bobowatych
 • proteomika roślin bobowatych

Pracownicy niebędący nauczycielami  

Mgr Bogna Juskowiak
Lab manager
Zespół Biologii RNA
tel. 61 848 6244 biuro, pok. 1.19
tel. 61 846 6175 laboratorium, pok. 1.17, 1.27
e-mail bogna.juskowiak@up.poznan.pl

Główne zainteresowania badawcze

 • Choroby związane z ekspansją powtórzeń trójnukleotydowych
 • Regulacja ekspresji genów na poziomie transkrypcji
 • Inżynieria genetyczna

Mgr inż. Joanna Króliczak
tel. 61 848 7210, 61 846 6175 laboratorium, pok. 1.16, 1.28
e-mail joanna.kroliczak@up.poznan.pl

Przygotowanie zajęć dydaktycznych

 • biochemia
 • chemia ogólna
 • podstawy chemii
 • wirusologia molekularna
 • kultury komórkowe i tkankowe

Główne zainteresowania badawcze

 • mikrobiologia molekularna symbiotycznych układów z udziałem roślin bobowatych

Mgr inż. Anna Wojdyła-Mamoń
tel. 61 848 7204, pok. 2.10, 2.28
e-mail anna.wojdyla@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-4263-7600

 

Przygotowanie zajęć dydaktycznych

 • enzymologia
 • roślinne kultury tkankowe i komórkowe w przemyśle
 • molekularne podstawy odporności roślin na stresy

Główne zainteresowania badawcze

 • metabolizm mono- i dinukleozydopolifosforanów i ich pochodnych
 • izolacja i oczyszczanie białek enzymatycznych 
 • charakterystyka kinetyczna reakcji enzymatycznych
 • produkcja roślinnych metabolitów wtórnych

Doktoranci  

Mayuri Bhosale
tel. 61 848 6747, pok. 2.11
e-mail mayuri.bhosale@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-2593-4278

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Recent Advances in Biotechnology: Molecular Diagnostics

Główne zainteresowania badawcze

 • metabolizm homocysteiny
 • rola hiperhomocysteinemii w rozwoju choroby Alzheimera

Mgr Jędrzej Dobrogojski
tel. 61 848 7204, pok. 2.28
e-mail jedrzej.dobrogojski@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-0390-8191

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biologia molekularna i komórkowa
 • enzymologia
 • roślinne kultury komórkowe i tkankowe w przemyśle

Główne zainteresowania badawcze

 • funkcja sygnalna nukleotydów nietypowych
 • szlak fenylopropanoidowy źródłem metabolitów wtórnych
 • Arabidopsis thaliana jako modelowy organizm w biologii roślin.

Mgr inż. Zuzanna Gonera
tel. 61 848 7207, pok. 1.24
e-mail zuzanna.gonera@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-3791-9937

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biochemia

Główne zainteresowania badawcze

 • ksenotransplantacja
 • diagnostyka molekularna
 • wpływ hiperhomocysteinemii na mechanizmy epigenetyczne podczas rozwoju zarodka

Mgr Natalia Krówczyńska
tel. 61 848 7204, pok. 2.10, 2.28
e-mail natalia.krowczynska@up.poznan.pl
ORCID 0009-0002-3665-4527

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • enzymologia
 • roślinne kultury komórkowe i tkankowe w przemyśle

Główne zainteresowania badawcze

 • funkcja sygnalna dinukleozydopolifosforanów u roślin
 • percepcja i transdukcja sygnału u roślin
 • molekularne podstawy reakcji roślin na niekorzystne czynniki środowiskowe

Mgr inż. Łukasz Mencel
tel. 61 848 7208, pok. 2.27
e-mail lukasz.mencel@up.poznan.pl
ORCID 0000-0003-0789-4943

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biochemia

Główne zainteresowania badawcze

 • metabolizm homocysteiny
 • rola hiperhomocysteinemii w rozwoju choroby Alzheimera

Mgr Nikola Musiała-Kierklo
Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych UAM
Zespół Biologii RNA

tel. 61 846 6175 laboratorium, pok. 1.17, 1.27
e-mail nikola.musiala@up.poznan.pl
e-mail nikola.musiala@amu.edu.pl
ORCID 0000-0003-4028-176X

Główne zainteresowania badawcze

 • rola białek MBNL w dystrofii miotonicznej
 • zastosowanie terapeutyczne oligonukleotydów
 • regulacja alternatywnego splicingu

Mgr inż. Damian Nikodem
tel. 61 846 6244, pok. 1.19
e-mail damian.nikodem@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-3514-4149

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • biochemia
 • biotechnologia
 • biotechnology in modern agriculture
 • immunologia

Główne zainteresowania badawcze

 • układy symbiotyczne bakterii z rodzaju Bradyrhizobium z roślinami bobowatymi
 • wpływ metali ciężkich na produkcję metabolitów przez bakterie z rodzaju Bradyrhizobium

Mgr Olga Włoczkowska-Łapińska
tel. 61 8487207, 61 8487607 laboratorium, pok. 1.24, 1.25
e-mail olga.wloczkowska@up.poznan.pl

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Inżynieria białek
 • Biologia molekularna i komórkowa

Główne zainteresowania badawcze

 • metabolizm homocysteiny
 • rola hiperhomocysteinemii w rozwoju choroby Alzheimera
 • wpływ hiperhomocysteinemii na odpowiedź immunologiczną

Mgr Adrianna Żukowska
tel. +48 728878969, pok. 2.27
e-mail adrianna.zukowska@up.poznan.pl
ORCID 0000-0002-3953-6932

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • chemia organiczna

Główne zainteresowania badawcze

 • mechanizmy epigenetyczne i ich zaburzenia
 • metabolizm jednowęglowy