Opracowanie i komercjalizacja nowego środka do dezynfekcji na bazie cieczy jonowych i Ap4A

W ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Koło Naukowe Studentów Biotechnologii "Operon" realizuje projekt pt. „Opracowanie i komercjalizacja nowego środka do dezynfekcji na bazie cieczy jonowych i Ap4A”.

Wniosek konkursowy przygotowany został pod opieką prof. UPP dr hab. Małgorzaty Pietrowskiej-Borek i dr inż. Tomasza Cłapy z Katedry Biochemii i Biotechnologii, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP oraz prof. UPP dr hab. Darii Szymanowskiej z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu.

Wartość dofinansowania wynosi 69 958,00 zł. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę 6 590 695,49 zł. Laureaci wyłonieni zostali spośród 244 Wnioskodawców (projekt KNSB „Operon” znajdował się na 4. miejscu listy rankingowej).
 

Przedmiotem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:
1) prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
2) transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
3) nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
4) zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami – w celu pomocy tym kołom w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.
Działania projektowe w kwestiach związanych z komercjalizacją technologii wspierane będą przez zespół Centrum Innowacji i Transferu Technologii.