Projekty badawcze (granty)

Nr

Temat 

Lata

Kierownik

2022/46/E/NZ5/00088 Czynniki modulujące ekspresję genów Muscleblind-like w zdrowiu i chorobie 2023-2028 Ewa Stępniak-Konieczna
2022/47/B/NZ9/01088 Dinukleozydopolifosforany (NpnN') jako element molekularnego mechanizmu odpowiedzi roślin na środowiskowe czynniki stresowe na przykładzie winorośli (Vitis vinifera L.) 2023-2027 M. Pietrowska-Borek
2021/43/B/NZ4/00339 Hydrolaza bleomycyny, metabolizm homocysteiny, epigenetyczna regulacja mTOR, autofagia i choroba Alzheimera 2022-2026 H. Jakubowski
2021/43/B/NZ3/01008 Mechanizmy zaburzeń wczesnego rozwoju zarodka w hiperhomocysteinemii 2022-2025 J. Suszyńska-Zajczyk
2020/37/B/NZ5/01263 Terapeutyczna aktywacja oraz determinanty sygnalizacyjne autoregulacyjnej ekspresji MBNL1 w dystrofii miotonicznej 2021-2024 Ewa Stępniak-Konieczna
SKN/SP/495864/2021 Opracowanie i komercjalizacja nowego środka do dezynfekcji na bazie cieczy jonowych i Ap4A 2021-2022 M.Pietrowska-Borek (opiekun)
2021/05/X/NZ9/00022 Wykorzystanie systemu CRISPR-Cas9 w celu wyłączenia wybranych genów kodujących transportery MATE u Lotus japonicus 2021-2022 K. Jarzyniak
2020/04/X/NZ1/00141 Nanocząstki magnetyczne jako potencjalne narzędzie do zwiększenia wydajności transfekcji sgRNA oraz Cas9 mRNA w warunkach in vitro mierzonej efektywnością modyfikacji wybranych miejsc w genomie Sus scrofa domestica 2021-2022 M. Hryhorowicz
2019/33/B/NZ4/01760 Mechanizmy epigenetycznych modyfikacji histonów w hiperhomocysteinemii 2020-2023 H. Jakubowski
2018/29/B/NZ4/00771 Rola Paraoksonazy 1 w Chorobach Alzheimer'a 2019-2022 H. Jakubowski

2017/27/N/NZ1/00950

Synergistyczne działanie cieczy jonowych i antybiotyków na wzrost, powstawanie biofilmu oraz przeżywalność Pseudomonas aeruginosa.

2018-2021

T. Cłapa

2016/21/D/NZ4/00478

Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany proteomu mózgu, funkcje poznawcze i starzenie się myszy.

2017-2020

J. Suszyńska-Zajczyk

2016/23/N/NZ3/01216

Zmiany ekspresji mikroRNA wywołane przez homocysteinę oraz tiolakton homocysteiny.

2017-2020

Ł. Witucki

2016/23/B/NZ5/00573

Odpowiedź autoimmunologiczna i liza skrzepów fibrynowych w chorobach sercowo-naczyniowych.

2017-2020

H. Jakubowski

2014/15/B/NZ2/01079

Proteomika ilościowa w drożdżowym modelu hiperhomocysteinemii.

2015-2018

J. Perła-Kaján

PBS 245112

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program PBS. STRIIFORMIS. Poszukiwanie źródeł odporności pszenicy na porażenie przez Puccinia striiformis (rdza żółta) jako element integrowanej ochrony roślin. Wykonawca. Lider Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2015-2017

R. Słomski

PBS 224227

SEGENMAS. Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego. Wykonawca. Lider Instytut Genetyki Roślin PAN

2015-2017

C. Mądrzak

2013/11/B/NZ1/00091

Narodowe Centrum Nauki. Opus 6. Mechanizmy i konsekwencje inkorporacji homocysteiny do białek u ludzi.

2014-2017

H. Jakubowski

2013/09/B/NZ5/02794

Narodowe Centrum Nauki. Opus 5. Rola homocysteiny w patogenezie zakrzepicy.

2014-2017

H. Jakubowski

INNOMED MEDPIG

INNOMED/I/17/NCBR/2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program INNOMED. Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych. Akronim MEDPIG.

2014-2018

R. Słomski

INNOMED ONKOKAN

INNOMED/I/11/NCBR/2014

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program INNOMED. Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów onkologicznych. Akronim ONKOKAN. 

2014-2018

R. Słomski

6/2013/OPUS

Narodowe Centrum Nauki. Program OPUS. Adenozyno 5’- fosforamid jako nowa cząsteczka sygnałowa; Badanie enzymatycznej syntezy tego nukleotydu i analiza efektów wywoływanych przez egzogenny adenozyno 5’-fosforamid w roślinach wyższych

2013-2016

A. Guranowski

2012/07/B/NZ7/01178 18/2013/OPUS

Narodowe Centrum Nauki. Program OPUS 4. Determinanty tiolaktonu homocysteiny u człowieka

2013-2016

H. Jakubowski

PBS 181111

16/2012/PBS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt Badań Stosowanych. 181111. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).

2012-2015

R. Słomski

2/2012/MAESTRO

Narodowe Centrum Nauki. Program Maestro. Mechanizm uszkadzania tkanki łącznej w hiperhomocysteinemii.

2012-2015

H. Jakubowski

Projekt w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 01.01.02-00-074/09

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych

Partner Projektu

Zadanie 1.4. Genetyczna modyfikacja mikroorganizmów/mutagenizacja.

Lider - Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

2010-2014

R. Słomski

N N304 141337

Badanie mechanizmów rządzących ewolucją genów samoniezgodności na podstawie analizy sześciu populacji gruszy dzikiej Pyrus pyraster (L.) Burgsd.

2009-2012

Ł. Wolko

N N302 286837

Toksyczność homocysteiny. Badanie relacji pomiędzy N-homocysteinylacją i ubikwitynacją białek

2009-2012

J. Zimny

N R12 0036 06/2009

Projekt Rozwojowy

Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka. Kierownik prof. dr hab. Z. Smorąg, IZ-PIB

Zadanie 1. Przygotowanie modyfikujących, regulujących i inaktywujących konstrukcji genowych dla potrzeb ksenotransplantacji oraz wielotransgenicznych komórek świń do klonowania somatycznego.

2009-2012

R. Słomski

N N302 038636

Analiza funkcjonalna zmutowanych form nukleozydazy 5΄-metyltioadenozyny łubinu żółtego

2009-2011

A. Guranowski

Projekt Kluczowy w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG.01.03.01-00-004/08

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013

 

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Nanomitex - Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze.

Partner Projektu

Zadanie PZ III.3. Bionanowłókna jako bariery wirusów. Otrzymanie niepatogennych konstrukcji genowych do oceny barierowości wkładów filtracyjnych.

Zadanie PZ III.4. Ocena barierowości wkładów filtracyjnych w stosunku do niepatogennych konstrukcji genowych

Lider - Instytut Włókiennictwa w Łodzi.

2008-2011

R. Słomski

MNiSzW

PBZ-MNiSW-07/I/2007/04

Biofosforany oraz oligonukleotydy i ich kontenery jako diagnostyki oraz leki nowych generacji. Nowe analogi nukleotydów, hipofosforanowe, fosforamidowe i oksymetylenowe, jako potencjalne inhibitory i substraty enzymów metabolizujących nukleotydy.

2007-2010

A. Guranowski

MNiSzW

N N401 230634

Rola N-homocysteinylacji tropoelastyny w procesie utraty elastyczności naczyń krwionośnych w miażdżycy tętnic.

2008-2011

J. Perła-Kaján

MNiSzW

N N301 160935

Analiza mikroRNA w układach symbiotycznych Lotus japonicus i Lupinus angustifolius z Mesorhizobium loti.

2008-2011

K. Nuc

MNiSzW

IT-1 - 13913

Inicjatywa Technologiczna 1

Uzyskanie rekombinowanej albuminy człowieka w gruczole mlekowym transgenicznych kóz.

2008-2010

R. Słomski

MNiSzW

IT-1 - 13910

Inicjatywa Technologiczna 1

Uzyskanie szałwii (Salvia oficinalis) o właściwościach przeciw próchniczych.

2007-2010

R. Słomski

PBZ-KBN-113/P06/2004

Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń. Określenie poziomu metylacji regionów regulatorowych i kodujących genów cech użytkowości mięsnej bydła i trzody chlewnej.

2005-2008

R. Słomski

MNiI

2 P06A 038 29

Zróżnicowanie genetyczne i właściwości symbiotyczne szczepów Rhizobiaceae brodawkujących łubiny w uprawach polowych w Polsce

2005-2008

C. Mądrzak

MNiI

2 P05A 016 29

Molekularno-genetyczna charakterystyka transgenicznych linii fibroblastów płodowych świni zawierających geny alfa(1,2)-fukozylotransferazy oraz alfa-galaktozydazy człowieka wprowadzone dla badań z zakresu ksenotransplantacji.

2005-2006

R. Słomski

MNiI

2 P04B 010 29

Molekularna i genetyczna charakterystyka transgenicznych linii fibroblastów płodowych świni transferowanych ekspresyjnymi konstrukcjami regulującymi układ dopełniacza świni.

2005-2006

R. Słomski

KBN

3 PO6A 021 25

Charakterystyka genów kodujących niektóre enzymy szlaku syntezy fenylopropanoidów w łubinie żółtym.

2003-2006

D. Narożna

KBN

3 PO4A 007 25

Katabolizm (detoksykacja) tiolaktonu homocysteiny w tkankach roślinnych.

2003-2006

A. Guranowski

KBN

3 P06A 037 25

Badanie funkcji cyklofilin w roślinach motylkowatych.

2003-2006

K. Nuc

PBZ/KBN/048/

P05/03

Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka. Opracowanie metod wprowadzania konstrukcji genowych do komórek i selekcja komórek dla potrzeb ksenotransplantacji.

2002-2005

R. Słomski

KBN

3P05A10323

Porównanie ekspresji i regulacja ekspresji hormonu wzrostu człowieka w gruczole mlekowym transgenicznego królika w badaniach in vivo i in vitro.

2002-2004

R. Słomski

PBZ/KBN-059/

T09/04

Kwasy nukleinowe jako potencjalne terapeutyki. Adenozylofosforylowane i adenozyltiofosforylowane poliole jako potencjalne inhibitory enzymów związanych z przemianami nukleotydów i nukleozydów.

2002-2005

A. Guranowski

FNP

SUBIN 25/2002

Dofinansowanie naprawy sprzętu laboratoryjnego

2002

R. Słomski

KBN

3825/IB/102/2001

Pierwsze wyposażenie pomieszczeń Katedry Biochemii i Biotechnologii

2001

R. Słomski

PienGen (USA)

Konstrukcje genetyczne genów człowieka do ekspresji w mleku zwierząt.

2000-2002

R. Słomski

KBN

5P06A01519

Przygotowanie biblioteki DNA chromosomu 5 grochu (Pisum sativum) w celu oznaczenia nowych markerów mikrosatelitarnych.

2000-2002

Ł. Wolko

KBN

6P04A06215

Badania enzymów katalizujących przemiany rzadkich nukleotydów: p4A, Ap3A i Ap4A.

1998-2001

A. Guranowski

KBN

0226P049814

Struktura i funkcja genu(ów) cyklofiliny łubinu żółtego Lupinus luteus cv. Ventus.

1998-1999

K. Nuc

KBN

494P069713

Fuzarioza zbóż – Zróżnicowanie w obrębie gatunku Fusarium avenaceum w aspekcie patogeniczności szczepów I tworzenia przez nie toksycznych metabolitów wtórnych (mikotoksyn).

1997-2000

B. Golińska

KBN

085P069610

Badania molekularne, analiza zmienności struktury genomu i diagnostyka PCR wirusa M ziemniaka.

1996-1999

U. Szybiak-Stróżycka

KBN

PB080P069610

Szczepy Bradyrhizobium i Rhizobium brodawkujące łubiny w uprawach polowych w Polsce.

1996-1997

C. Mądrzak

KBN

6PO4A06008

Badanie enzymów metabolizujących adenozyno 5-czterofosforan.

1995-1997

A. Guranowski

Agency for International Development (USA)

9/93/Z

Genetics of Host and Microbe Affecting Soybean Nodulation Specificity

1993-1995

C. Mądrzak

KBN

6P20405004

Geny glicynowego tRNA łubinu żółtego, ich organizacja (również w innych gatunkach łubinu) i próby transkrypcji w układzie homologicznym.

1993-1995

J. Pawełkiewicz

KBN

6P20302304

Struktura i ekspresja genów nodulin łubinu żółtego.

1993-1995

C. Mądrzak

KBN

501759101

Selekcja odmian ziemniaków w celu uzyskania roślin transgenicznych.

1992-1994

W. Walerych

KBN

P401649101

Metabolizm dwunukleozynotrójfosforanu (Ap3A); charakterystyka swoistych enzymów degradujących Ap3A.

1991-1994

A. Guranowski