Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
ze œśrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Projektu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

 

Informujemy, że Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Partnerem w Projekcie Kluczowym:

 

„Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze”
PO IG.01.03.01-00-004/08

 którego Liderem jest Instytut Włókiennictwa w Łodzi

www.nanomitex.eu

 

 

Kontakt

Biuro Partnera Projektu NANOMITEX

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

nanomitex@up.poznan.pl

tel. (48) 61 8487202

 

Biuro Lidera Projektu NANOMITEX

dr inż. Małgorzata Cieœlak

cieslakm@iw.lodz.pl lub nanomitex@iw.lodz.pl

tel. (48) 42 2534405

 

 

Projekt Kluczowy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Zespoły Zadaniowe do spraw oceny wniosków współfinansowanych z funduszy strukturalnych oraz zarekomendowaniu go przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do dofinansowania, Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdził wniosek projektowy i w grudniu 2008 roku została zawarta umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego o finansowanie projektu NANOMITEX.

 

 Zadania

 PZIII.3.3.

Otrzymanie niepatogennych konstrukcji genowych do oceny barierowoœci wkładów filtracyjnych-zakończone

 

 

PZ III.4.

Ocena barierowoœści wkładów filtracyjnych w stosunku do niepatogennych konstrukcji genowych-zakończone

 

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie 5 etapów obejmujących 1) przygotowanie konstrukcji genowych; 2) charakterystykę sekwencji markerowych; 3) przygotowanie niepatogennych cząstek imitujących wirusa grypy; 4) opracowanie metodyki wykrywania obecnoœci cząstek wirusa oraz 5) ocenę barierowoœści nanofiltrów przygotowanych przez zespół z Instytutu Włókien Naturalnych i Roœlin Zielarskich z wykorzystaniem niepatogennych cząstek imitujących wirusa grypy. Wszystkie cele zaplanowane w badaniach zostały całkowicie zrealizowane.

 

Publikacje

Tyrolczyk E, Wielgus K, Szalata M, Makowiecka J, Wesołek D, Lipiński D, Zeyland J, Szalata M, Słomski R. Nanomodyfikowane włókniny filtracyjne zdolne do zatrzymywania wirusów. Chemik 66(11) 1219-1228, 2012

 M. Szalata, K. Wielgus, J. Makowiecka, K. Grajek, E. Tyrolczyk, R. Słomski. Analiza wpływu modyfikacji nanowłókien diglukonianem chlorheksydyny na aktywnoœść biologiczną filtrów acetylocelulozowych. Nanocząstki i Nanomateriały. Red. J. Gromadzińska i W. Wąsowicz. Wyd. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, ŁódźŸ 2013, 123-132. ISBN 978-83-935183-1-9. Wydanie monografii współfinansowano w ramach projektu kluczowego – POIG. 0103.01-00-004/08. Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze – NANOMITEX, współfinansowanego przez Unię Europejską ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach projektu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

 

Poster przed wejœciem do Katedry w Biocentrum

 

 Reklama w kwartalniku Biotechnologia