Konferencja Geny i Leki. I Polski Kongres Farmakogenetyki VI Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii Poznań, 27-28.11.2012 r.

W dniach 27-28 listopada 2012 r. odbyła się w Poznaniu konferencja poświęcona farmakogenetyce ze szczególnym uwzględnieniem farmakogenomiki. Podczas otwarcia wspomniano osobę Profesora Aleksandra Mrozikiewicza, współtwórcy i pierwszego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, pioniera badań farmakogenetycznych w Polsce.

      Farmakogenetyka i farmakogenomika wchodzą coraz śmielej do praktyki klinicznej w różnych dziedzinach medycyny, stając się istotnym elementem strategii indywidualizacji terapii. Rozwój nowych metod biologii molekularnej powoduje pojawianie się coraz to nowych obszarów, gdzie geny i ich warianty warunkują odpowiedź kliniczną. Różnorodna odpowiedź chorych na podany lek uwarunkowana jest wieloma czynnikami i występuje w wielu działach medycyny. Badania naukowe w tej dziedzinie doprowadziły do fundamentalnych odkryć, które umożliwiły zrozumienie przyczyn osobniczego zróżnicowania sposobu metabolizowania leku, odpowiedzi na lek, skuteczności leku i ewentualnej toksyczności. Olbrzymie osiągnięcie jakim było poznanie genomu człowieka i związane z tym wykazanie wariantów sekwencji genomu w powiązaniu z odkryciem funkcji procesów oksydacji leków i poznaniem szlaku biotransformacji, stworzyło nowe możliwości zrozumienia zróżnicowania w odpowiedzi na lek i powiązanie ich z opieką medyczną. Jako pierwsze badano geny związane z metabolizmem leków, a następnie badania objęły transportery leków, które wpływają na wchłanianie leku, dystrybucję i wydalanie, jak również receptory i inne miejsca docelowe działania leków. Istnieją liczne przykłady związków między polimorfizmem ww. czynników a efektami działania leków, które mają znaczenie kliniczne.

      Podczas Kongresu omawiano klasyczne zastosowania farmakogenetyki i farmakogenomiki; farmakogenetykę w przewidywaniu ryzyka chorób cywilizacyjnych i wynikającą z tego możliwość indywidualizacji profilaktyki; zastosowania badań epigenetycznych w farmakologii; modele badawcze związku genów z odpowiedzią na leki ze szczególnym uwzględnieniem hodowli komórkowych; zastosowania komórek macierzystych w terapii; nowe metody w farmakogenetyce i farmakogenomice oraz wiarygodność metod farmakogenetycznych. Okazało się, że w naszym kraju prowadzone są bardzo ciekawe badania, co wielokrotnie podkreślali uczestnicy konferencji.

      Konferencja miała miejsce w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W organizację Konferencji zaangażowane były towarzystwa naukowe jak i jednostki naukowe: Polskie Towarzystwo Farmakologii Klinicznej i Terapii, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, Towarzystwo Terapii Monitorowanej, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej i Fundacja Na Rzecz Rozwoju Biotechnologii i Genetyki Polbiogen.

      Konferencja związana była również z praktycznym zastosowaniem metod badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem cytometrii przepływowej. Warsztaty z cytometrii przepływowej poświęcone budowie, działaniu oraz przykładowym aplikacjom wykonanym na cytometrze przepływowym Cube 8 firmy PARTEC zorganizowała firma ALAB, główny sponsor i partner konferencji. Konferencję uświetnił wykład prof. Wolfganga Göhde pt. Sensitivity and accuracy in flow cytometry - what we have reached today. Prof. Göhde w 1968 r. skonstruował i opatentował pierwszy na świecie cytometr przepływowy, od tego czasu uzyskał w tej dziedzinie ponad 60 międzynarodowych patentów. Konferencję wspomogły również firmy TibMolBiol i Polon Poznań Sp. z o.o.

      W trakcie konferencji wykłady wygłosili również prof. Ryszard Słomski z naszej Katedry (Farmakogenomika - nadzieje i ograniczenia) oraz osoby ściśle współpracujące dr Marzena Skrzypczak-Zielińska (Analiza polimorfizmów genów warunkujących reakcję na środki anestetyczne u pacjentów w znieczuleniu ogólnym oraz Czynniki genetyczne zaangażowane w reakcję na leki tiopurynowe u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit) oraz dr Karolina Wielgus (Perspektywy wykorzystania terapeutycznego potencjału kannabinoidów w farmacji).