"ANALIZA DNA – TEORIA I PRAKTYKA"

 

 

 

sprzedaż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrane w książce przykłady analiz DNA powstały na podstawie dwudziestoletniego doświadczenia wynikającego z przeprowadzenia szkół letnich POSTĘPY BIOLOGII MOLEKULARNEJ w latach 1989-2008. W Szkołach uczestniczyło ponad 800 osób reprezentujących m.in. wyższe uczelnie, instytuty badawcze i służby państwowe. Doświadczenia przedstawione w książce „Analiza DNA — teoria i praktyka” wykonane zostały przez młodych pracowników nauki i łatwo mogą być powtórzone. Unikatową wartość stanowią przykłady wyników uzyskanych z zastosowaniem opisanych metod. Całość opracował prof. dr hab. Ryszard Słomski, pod którego kierunkiem kształciło się wielu autorów tej książki. Ryszard Słomski jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, biegłym sądowym z zakresu genetyki człowieka oraz specjalistą z zakresu genetyki laboratoryjnej. Profesor Słomski jest w kraju pionierem badań DNA dla potrzeb diagnostycznych oraz prekursorem upowszechnienia diagnostyki molekularnej. Jako pierwszy wykonał badania z zakresu odcisku genetycznego i amplifikacji DNA metodą PCR. Obecnie zajmuje się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, charakterystyką nowych genów człowieka, biotechnologią, badaniami medyczno-sądowymi i badaniem DNA z wykopalisk.

 

SPIS TREŚCI

 

Diagnostyka molekularna

Ryszard Słomski, Marlena Szalata, Karolina Wielgus

17-23

Poznanie genomu człowieka i perspektywy analiz DNA

Ryszard Słomski, Marlena Szalata, Karolina Wielgus

24-29

Nazewnictwo wariantów sekwencji DNA, RNA i białek

Marlena Szalata, Ryszard Słomski

30-40

Pobieranie materiału biologicznego. Przechowywanie i przewożenie próbek

Ryszard Słomski

41-43

Izolacja DNA

Ryszard Słomski, Marlena Szalata, Łukasz Wolko, Karolina Wielgus

44-53

Izolacja RNA

Ryszard Słomski, Daniel Lipiński

54-60

Ilościowa i jakościowa ocena preparatów DNA i RNA

Ryszard Słomski

61-64

Elektroforeza kwasów nukleinowych

Ryszard Słomski, Marlena Szalata, Bogdan Walkowiak

65-81

Barwienie DNA srebrem

Marta Kaczmarek, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Ryszard Słomski

82-84

Enzymy restrykcyjne, hydroliza genomowego DNA i przygotowywanie końców DNA do klonowania

Barbara Siemieniako, Marta Kaczmarek, Ryszard Słomski

85-98

Hybrydyzacja DNA z sondami molekularnymi. Metoda Southerna

Barbara Siemieniako, Katarzyna Nuc, Ryszard Słomski

99-113

Odcisk genetyczny

Ryszard Słomski, Magdalena Słomska, Karolina Wielgus

114-124

Hybrydyzacja typu northern

Katarzyna Nuc, Ryszard Słomski

125-130

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)

Ryszard Słomski, Marlena Szalata, Karolina Wielgus

131-143

Metoda odwrotnej reakcji PCR (IPCR). Oznaczanie sekwencji oskrzydlających gen

Dorota Narożna, Jolanta Schneider, Cezary J. Mądrzak

144-147

Amplifikacja całego genomu (WGA)

Daniel Lipiński, Marlena Szalata, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski

148-151

Charakterystyka regionów DNA o częściowo znanej strukturze

Daniel Lipiński, Marlena Szalata, Ryszard Słomski

152-155

Klonowanie produktów PCR

Daniel Lipiński, Joanna Zeyland, Wojciech Juzwa, Ryszard Słomski

156-164

Identyfikacja transformantów bakteryjnych metodą kolonijnej reakcji PCR

Dorota Narożna, Cezary J. Mądrzak

165-168

PCR w czasie rzeczywistym

Daniel Lipiński, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski

169-175

Synteza cDNA na matrycy całkowitego RNA

Aleksandra Korcz, Daniel Lipiński, Joanna Mikołajczyk-Stecyna, Ryszard Słomski

176-182

Przygotowywanie i przeszukiwanie bibliotek cDNA

Katarzyna Nuc, Ryszard Słomski

183-188

Biblioteki DNA konstruowane z minimalnej ilości materiału

Łukasz Wolko, Ryszard Słomski

189-194

Wykrywanie mutacji punktowych i polimorfizmu DNA metodą SSCP

Marta Kaczmarek, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Ryszard Słomski

195-202

Wykrywanie mutacji metodą heterodupleksów

Andrzej Pławski, Marta Podralska, Ryszard Słomski

203-208

Wykrywanie mutacji metodą DHPLC

Andrzej Pławski, Marta Podralska, Ryszard Słomski

209-212

Dideoksy fingerprinting (DDF)

Andrzej Pławski, Marta Podralska, Ryszard Słomski

213-219

PCR multipleks

Marta Kaczmarek, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Ryszard Słomski

220-224

Wykrywanie delecji i duplikacji metodą MLPA

Andrzej Pławski, Marta Kaczmarek, Marta Podralska, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Ryszard Słomski

225-229

Diagnostyka molekularna chromosomu Y

Aleksandra Korcz, Ryszard Słomski

230-234

Analiza powtórzeń minisatelitarnych w DNA

Ryszard Słomski

235-241

Analiza powtórzeń dinukleotydów (CA)n

Ryszard Słomski, Andrzej Pławski, Marlena Szalata

242-247

Analiza powtórzeń trinukleotydów

Ryszard Słomski, Marta Kaczmarek, Marlena Szalata

248-255

Poszukiwanie powtórzeń trinukleotydów w genomie człowieka

Marta Kaczmarek, Ryszard Słomski

256-265

Analiza powtórzeń tetranukleotydów

Ryszard Słomski, Karolina Wielgus, Mariusz Nawrocki, Marta Podralska, Marta Kaczmarek, Andrzej Pławski, Małgorzata Waszak, Krystyna Cieślik

266-272

Badania DNA w medycynie sądowej

Ryszard Słomski

273-279

Polimorfizm insercyjno-delecyjny genu konwertazy angiotensynowej (ACE)

Joanna Mikołajczyk-Stecyna, Aleksandra Korcz, Marcin Gabriel, Katarzyna Pawlaczyk, Miłosława Zowczak-Drabarczyk, Grzegorz Oszkinis, Ryszard Słomski

280-289

Polimorfizm genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej (MTHFR)

Ewa Strauss, Krzysztof Waliszewski, Andrzej Pawlak, Ryszard Słomski

290-299

Polimorfizm genu dehydrogenazy alkoholowej (ADH3)

Andrzej Pławski, Marta Podralska, Ryszard Słomski

300-305

Wykrywanie mutacji i polimorfizmów genu DMD metodą PCR-RFLP

Marta Kaczmarek, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Dobrawa Napierała, Ryszard Słomski

306-310

Przykłady genotypowań

Robert Kalak, Natalia Drwęska, Marlena Szalata, Ryszard Słomski, Anna Wawrzyniak, Michalina Marcinkowska, Liliana Celczynska-Bajew, Wanda Horst-Sikorska

311-321

Analiza występowania patogenów bakteryjnych w kieszonkach przyzębnych

Agnieszka Kręgielczak, Robert Kalak, Janina Stopa, Ryszard Słomski

322-331

Wykrywanie Helicobacter pylori metodą PCR

Antonina Lorenz, Agnieszka Kręgielczak, Robert Kalak, Ryszard Słomski

332-335

Zastosowanie techniki RAPD-PCR do analizy porównawczej izolatów Fusarium avenaceum

Barbara Golińska, Dorota Narożna, Joanna Króliczak, Cezary J. Mądrzak

336-342

Poszukiwanie markerów cech użytkowych metoda RAPD-PCR

Łukasz Wolko, Barbara Siemieniako, Karolina Wielgus,

Hanna Witucka-Wall, Ryszard Słomski

343-347

Polimorfizm genu syntazy kwasu tetrahydrokannabinoilowego (THCA) konopi Cannabis sativa L.

Karolina Wielgus, Joanna Przewoźna

348-356

Polimorfizm mitochondrialnego DNA człowieka

Karolina Wielgus, Marlena Szalata, Ryszard Słomski

357-368

Test terminacji translacji (PTT)

Andrzej Pławski, Daniel Lipiński, Ryszard Słomski

369-376

Analiza międzygatunkowej homologii DNA i białka

Piotr Gronek, Dariusz Brzeziński, Katarzyna Nuc, Ryszard Słomski

377-382

Archeologia molekularna

Ryszard Słomski, Alexander M. Dzieduszycki, Daniel Lipiński, Marlena Szalata, Karolina Wielgus, Joanna Zeyland, Zdzisław Smorąg, Hieronim Frąckowiak, Mirosław S. Ryba

383-389

Analiza sekwencji mitochondrialnego DNA z materiału wykopaliskowego

Karolina Wielgus, Daniel Lipiński, Alexander M. Dzieduszycki, Mirosław Ryba, Ryszard Słomski

390-398

Przygotowanie produktów PCR do sekwencjonowania

Daniel Lipiński, Andrzej Pławski, Ryszard Słomski

399-404

Sekwencjonowanie DNA

Ryszard Słomski, Katarzyna Nuc, Andrzej Pławski, Daniel Lipiński, Łukasz Wolko

405-418

Sekwencjonowanie DNA - elektroforeza płytowa

Łukasz Wolko, Katarzyna Nuc, Robert Kalak, Andrzej Pławski, Ryszard Słomski

419-428

Sekwencjonowanie DNA – elektroforeza kapilarna

Ryszard Słomski, Andrzej Pławski

429-434

Pirosekwencjonowanie – sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym

Ryszard Słomski, Marta Kaczmarek, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Marlena Szalata

435-443

Analiza asocjacji w poszukiwaniu genów chorób uwarunkowanych wielogenowo

Robert Kalak, Natalia Drwęska, Ryszard Słomski, Anna Wawrzyniak, Michalina Marcinkowska, Liliana Celczynska-Bajew, Wanda Horst-Sikorska

444-452

Analiza uwarunkowań genetycznych sportowców

Piotr Gronek, Joanna Lehmann, Emilia Gumna

543-461

Porównanie ekspresji genów na poziomie transkrypcji metodą różnicową

Daniel Lipiński, Krzysztof Waliszewski, Andrzej Pławski, Ryszard Słomski

462-467

Ocena ekspresji genów z zastosowaniem mikro- i makromacierzy cDNA

Aleksandra Korcz, Joanna Mikołajczyk-Stecyna, Katarzyna Pawlaczyk, Marcin Gabriel, Grzegorz Oszkinis, Krzysztof Waliszewski, Ryszard Słomski

468-473

Ekspresja eukariotycznych genów w bakteriach

Daniel Lipiński, Andrzej Pławski, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski

474-478

Ukierunkowana mutageneza z zastosowaniem megastartera

Daniel Lipiński, Andrzej Pławski, Ryszard Słomski

479-483

Analiza modyfikowanych nukleozydów metodą chromatografii cienkowarstwowej

Marlena Szalata, Aleksander Broszkiewicz, Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska, Ryszard Słomski

484-490

Analiza metylacji DNA

Aleksander Broszkiewicz, Marlena Szalata, Anita Bigos, Antonina Lorenz, Mirosława Z. Naskręt-Barciszewska, Ryszard Słomski

491-502

Elektroforeza białek w żelu poliakryloamidowym

Marlena Szalata, Andrzej Pławski, Ryszard Słomski

503-511

Oczyszczanie rekombinowanych białek

Marlena Szalata, Daniel Lipiński, Andrzej Pławski, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski

512-520

Dwukierunkowa elektroforeza białek

Marlena Szalata, Ryszard Słomski

521-529

Wykrywanie małych ilości białek metodą hybrydyzacji western blot

Jolanta Opiela, Lucyna Kątska-Książkiewicz, Zdzisław Smorąg

530-536

Mapowania genów z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)

Ewa Mały, Daniel Lipiński, Anna Woźniak, Lucyna Kątska-Książkiewicz, Zdzisław Smorąg, Ryszard Słomski

537-543

Przyżyciowe wykrywanie apoptozy w komórkach somatycznych

Maria Skrzyszowska, Marcin Samiec

544-548

Analiza pęknięć nici DNA metodą elektroforezy pojedynczych komórek (comet assay)

Paweł Jałoszyński

549-554

Ocena fragmentacji DNA plemników metodą SCSA

Michał Bochenek

555-559

Wykrywanie fragmentacji DNA metodą TUNEL

Magdalena Bryła, Monika Trzcińska, Zdzisław Smorąg

560-563

Analiza aberracji chromosomowych w chorobach nowotworowych metodą porównawczej hybrydyzacji genomów (CGH)

Maciej Kujawski

564-567

Metoda array-CGH

Maciej Giefing

568-573

innowacyjna gospodarkalogo UEinfrastruktura i środowisko