BUDOWA BIOCENTRUM

31. maja 2010 r. została podpisana umowa na realizację budowy Biocentrum. Nowa siedziba Katedry powstaje w ramach projektu „Budowa BIOCENTRUM Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem” nr UDA-RPWP.05.01.00-30-008/09-00, realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 5.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Mury budynku już wystają z gruntu, pojawiają się pierwsze okna. Więcej informacji na stronie Aktualności Sekcji ds. Funduszy Strukturalnych naszej Uczelni.

Kategoria: