MEDPIG

Projekt realizowany jest w ramach Programu INNOMED z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Informujemy, że Katedra Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Liderem w Projekcie INNOMED:

 

„ Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych”
Akronim: MEDPIG

umowa nr INNOMED/I/17/NCBR/2014 

Kontakt

Kierownik Projektu MEDPIG

Prof. dr hab. Ryszard Słomski

Katedra Biochemii i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

slomski@up.poznan.pl

tel. +48 61 8487202

 

Biuro Lidera Projektu – obsługa Projektu MEDPIG

Emilia Smolińska

Katedra Biochemii i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Dojazd 11, 60-632 Poznań

emilasmo@up.poznan.pl

tel. +48 61 8466489

   

 Partnerzy

  Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy (IZ)

  Instytut Genetyki Człowieka PAN (IGC)

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP)

  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (FRK)

  Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (CLO)

  Laboratorium Genetyki Molekularnej (LGM)

 

Zadania

Dla realizacji projektu zaplanowano piętnaście głównych zadań:

1) Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwanie skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Hodowla i utrzymanie transgenicznych świń (IZ);

2) Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwanie skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Pozyskiwanie skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń (IZ);

3) Zwiększenie potencjału uzyskiwania świń politransgenicznych metodami biotechnologii rozrodu. Uzyskiwanie politransgenicznych świń techniką klonowania somatycznego (IZ);

4) Zwiększenie potencjału uzyskiwania świń politransgenicznych metodami biotechnologii rozrodu. Uzyskiwanie politransgenicznych świń metodą mikroiniekcji konstrukcji genowych (IZ);

5) Opracowanie i charakterystyka konstrukcji genowych zapobiegających odrzuceniu ksenoprzeszczepu. Przygotowanie konstrukcji genowych modyfikujących, regulujących i technologii miRNA dla potrzeb ksenotransplantacji. Zastosowanie nanotechnologii do uzyskiwania komórek transgenicznych jako najnowszej technologii wprowadzania transgenów (IGC);

6) Wieloparametryczna charakterystyka transgenicznych zwierząt z uwzględnieniem genomiki, cytogenetyki, proteomiki i testów funkcjonalnych. Ocena integracji i ekspresji transgenów w komórkach i tkankach świń oraz ocena prawidłowości kariotypu i mapowanie transgenu metodami cytogenetyki klasycznej i molekularnej (UP);

7) Wieloparametryczna charakterystyka transgenicznych zwierząt z uwzględnieniem genomiki, cytogenetyki, proteomiki i testów funkcjonalnych. Wykonanie testów funkcjonalnych i zmian białek na powierzchni komórek transgenicznych z uwzględnieniem cytometrii przepływowej, elektroforezy dwukierunkowej białek i powierzchniowego rezonansu plazmonowego (UP);

8) Opracowanie możliwości leczenia chorób naczyń człowieka w oparciu o naczynia transgenicznych świń. Badania „ex vivo” materiału biologicznego ksenogenicznego pozyskiwanego od świni transgenicznej (UMP);

9) Opracowanie możliwości leczenia chorób naczyń człowieka w oparciu o naczynia transgenicznych świń. Badanie przydatności ksenograftów skórnych pozyskanych od świni transgenicznej w rekonstrukcjach ubytków tkanek miękkich kończyn dolnych po rewaskularyzacjach (UMP) ;

10) Opracowanie możliwości leczenia chorób naczyń człowieka w oparciu o naczynia transgenicznych świń. Badanie przydatności ksenograftów tętniczych pozyskanych od transgenicznej świni w rekonstrukcji naczyń w odcinku udowo-podkolanowym w leczeniu zakażeń protez naczyniowych (UMP) ;

11) Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych bioprotez zastawek serca z wykorzystaniem technik inżynierii tkankowej i metod biologii molekularnej. Ocena in vitro biokompatybilności badanych materiałów z uwzględnieniem procesów indukcji reakcji immunologicznej, trombogenności i podatności na kalcyfikację (FRK);

12) Przygotowanie dwóch wariantów opatrunku biologicznego ze skóry transgenicznych świń przeznaczonych do wykorzystania klinicznego u chorych z ranami oparzeniowymi i przewlekłymi, z zastosowaniem technik inżynierii tkankowej i komórkowej. Opracowanie procedury przygotowania opatrunku skóry świńskiej pośredniej grubości, krioprezerwowanej w glicerolu (CLO);

13) Przygotowanie dwóch wariantów opatrunku biologicznego ze skóry transgenicznych świń przeznaczonych do wykorzystania klinicznego u chorych z ranami oparzeniowymi i przewlekłymi, z zastosowaniem technik inżynierii tkankowej i komórkowej. Opracowanie metody usunięciakomórek z macierzy pozakomórkowej skóry właściwej świni transgenicznej (ADM – acellular dermal matrix) w celu uzyskania matrycy do hodowli komórek skóry (CLO);

14) Przygotowanie dwóch wariantów opatrunku biologicznego ze skóry transgenicznych świń przeznaczonych do wykorzystania klinicznego u chorych z ranami oparzeniowymi i przewlekłymi, z zastosowaniem technik inżynierii tkankowej i komórkowej. Badanie przydatności klinicznej opracowanych wariantów opatrunków otrzymanych ze skóry świni transgenicznej w leczeniu różnego rodzaju ubytków skóry (CLO);

15) Kontrola spójności jakościowej realizowanych zadań i kontrola stabilności transgenezy (LGM).